ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Subjekt zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov z našej internetovej stránky www.hyla.sk / (ďalej ako \"naša internetová stránka\") za podmienok popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov je spoločnosť HYLA – SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 4724, 96001 Zvolen (ďalej ako \"HYLA - SLOVAKIA\") ako správca osobných údajov. Zhromažďovanie vašich osobných údajov je v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“).

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej tiež ako „údaje“) platia pre údaje, ktoré zhromažďujeme, keď používate našu internetovú stránku, popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme od našich zákazníkov, a vysvetľujú, ako používame, oznamujeme, zdieľame a prevádzame uvedené údaje, a tiež možnosti dostupné našim zákazníkom týkajúce sa nášho používania uvedených údajov. Popisujú tiež opatrenia, ktoré prijímame, aby sme chránili bezpečnosť týchto údajov a spôsoby, ako nás môžete kontaktovať ohľadom našich postupov na ochranu osobných údajov. Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov. Ak nechcete, aby boli vaše osobné údaje používané spôsobom popísaným v týchto zásadách, je možné, že nebudeme schopní reagovať na niektoré vaše požiadavky.

Žiadame vás, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady a mali tak aktuálne informácie o možných zmenách týchto zásad, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania a podmienok spracovania vašich osobných údajov.
 

ZHROMAŽĎOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 
Môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje rôznymi spôsobmi, predovšetkým ak navštívite naše predajné miesta, zúčastníte sa podujatí alebo prechádzate náš online obsah. Ide napríklad o nasledujúce situácie: ak sa zaregistrujete na našej internetovej stránke ako člen a/ alebo sa pripojíte k nášmu programu výhod pred vykonaním online nákupu, ak sa zúčastníte súťaže alebo propagačného programu alebo činnosti, ktorú organizujeme prostredníctvom prieskumov a sociálnych médií, ak súhlasíte so zasielaním newsletteru, pripojíte sa k prémiovej stránke s obmedzeným prístupom, keď sa zaregistrujete na podujatie alebo keď nás kontaktujete emailom alebo telefonicky.
Môžeme tiež zlučovať a/alebo kombinovať informácie o vás, ktoré zhromažďujeme z rôznych vami používaných zariadení.
Typy osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, sú nasledujúce:
 
a) registračné údaje (meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, mobilné telefónne číslo a/alebo iné telefónne číslo);
b) používateľské mená a heslá;
c) osobné údaje (dátum narodenia, pohlavie);
d) váš záujem a skúsenosti s našimi výrobkami a výrobkami podobného typu;
e) platobné údaje (číslo bankovej karty, dátum vypršania platnosti, autorizačné číslo, bezpečnostný kód, dodacia adresa a fakturačná adresa);
f) informácie o nákupoch a transakciách (typ a počet zakúpených a vrátených výrobkov);
g) údaje zo zákazníckeho servisu, prieskumy a poznámky z oddelenia zákazníckeho servisu a údaje zdieľané s naším tímom zákazníckej podpory)
h) fotografie, videá a ďalšie komentáre, ktoré poskytnete;
i) kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, týkajúce sa vašich priateľov a ďalších osôb, ktoré by sme mohli kontaktovať (meno, priezvisko, poštová adresa, emailová adresa, mobilné telefónne číslo a/alebo iné telefónne číslo);
j) lokalita a geolokačné údaje;
k) vaše správanie v našich obchodoch a/alebo na predajných miestach;
l) vaše sociálne údaje na platformách sociálnych médií, ak sa pripojíte k jednej z našich stránok pomocou prihlásenia do sociálnej siete;
m) údaje týkajúce sa vás a pochádzajúce z verejne dostupných zdrojov, vrátane verejne dostupného obsahu na platformách sociálnych médií;
n) iné údaje, ktoré nám poskytnete na základe žiadosti
 

Môžeme zhromažďovať určité údaje a sledovať vašu online činnosť a tiež údaje spojené s vaším zariadením a operačným systémom, vašou IP adresou, internetovými stránkami alebo reklamami, ktoré uvidíte, podrobnosti o vašich návštevách nášho online obsahu a sociálnych médií, reklamné alebo podobné identifikátory a vaše online aktivity zachytené automatickými prostriedkami, ako sú napr. cookies, cookies tretích strán, webové servery, pixely a webové tagy, a demografickými prostriedkami, súvisiacimi s oblasťami záujmu a obsahom, keď si zobrazíte náš obsah, sociálne médiá, kontaktujete nás akýmikoľvek prostriedkami, otvoríte emaily, ktoré vám zašleme, a ak navštívite internetové stránky a siete tretích strán, na ktorých sú zobrazené naše reklamy. Môžeme vytvoriť spojenie medzi údajmi, ktoré sme zhromaždili pomocou automatických prostriedkov, ako sú vaše údaje a vaša história prehliadania a ďalšie údaje, ktoré sme o vás získali.
Dodávatelia aplikácií tretích strán, nástroje, pomôcky a pluginy na našich internetových stránkach a v aplikáciách, rovnako ako internetové stránky a siete tretej strany, na ktorých sú zobrazené naše reklamy (ako napr. reklamné siete, digitálni reklamní partneri a platformy sociálnych médií) môžu tiež používať automatické a demografické prostriedky súvisiace s oblasťami záujmu a obsahom, aby zhromažďovali údaje o vás, ako je napr. vaša interakcia s týmito funkciami, pri súčasnom sledovaní vašej online aktivity a to neustále a prostredníctvom internetových stránok tretej strany. Tieto údaje sú zhromažďované priamo týmito dodávateľmi tretej strany (navyše k údajom, ktoré zhromažďujeme my) a sú predmetom ich zásad. Ak je to povolené nariadením alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, nemôžeme byť zodpovední za postupy týchto tretích strán a dodávateľov.
Ak nesúhlasíte, aby sme zhromažďovali vyššie uvedené údaje o vás, je možné, že nebudeme schopní ponúknuť vám niektoré služby, vrátane tých uvedených v týchto zásadách.

 

INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAME

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, nezverejňujeme tretím stranám, s výnimkou nasledujúcich prípadov.
Osobné údaje zdieľame:
a.    V rámci celosvetovej skupiny HYLA, tj. naša dcérska spoločnosť a spoločnosť, ktorá nás skutočne spravuje (\"HYLA International GmbH & Co. KG\");

b.    S poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene alebo nám pomáhajú s údržbou a/alebo zlepšovaním našej internetovej stránky, správou nášho programu výhod a s distribúciou, zlepšovaním a/alebo marketingom výrobkov a služieb, ktoré vám ponúkame, vrátane subjektov, ktoré spracúvajú objednávky a poskytujú webový hosting či ukladanie informácií, dodávateľov emailových služieb a marketingových služieb vrátane priameho marketingu, výskumných a analytických služieb a služieb tag manažmentu, ako je napr. Google Analytics a Adobe Analytics. Viac informácií o týchto analytických službách a vašich právach prejaviť nesúhlas nájdete na týchto stránkach:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Adobe Analytics: https://www.adobe.com/sk/privacy.html

c.    S našou sieťou v súvislosti s predajom našich výrobkov v Nemecku, predovšetkým pre správu zberných miest pre výrobky objednané prostredníctvom našej internetovej stránky;

d.    S našimi profesionálnymi partnermi na účely co-brandingu výrobkov, spoločnej propagácie, oznámení a programov;

S našimi profesionálnymi partnermi na ich vlastné účely, aby vám poskytli informácie týkajúce sa výrobkov a služieb tretej strany, ktoré by vás mohli zaujímať, ak ste oficiálne potvrdili túto možnosť a poskytli svoj súhlas;

e.    Ak tak vyžaduje zákon;

f.    S policajnými orgánmi alebo inými orgánmi činnými v trestnom konaní v reakcii na súdne  rozhodnutia, súdne konanie alebo predvolanie;

g.    Ak sa domnievame, že je oznámenie nevyhnutné alebo vhodné, aby nedošlo k fyzickému poškodeniu alebo finančnej strate alebo podvodu, ktorý by mohol mať vplyv na vás alebo našu spoločnosť; aby sme zabránili alebo ohlásili nezákonnú činnosť; aby sme ochránili majetkové práva osôb alebo bezpečnosť osôb vrátane našej vlastnej bezpečnosti, pri aplikácii našich obchodných podmienok alebo inej dohody uzatvorenej s vami;

h.    V rámci predaja všetkých alebo niektorých aktív našej spoločnosti tretej strane alebo v rámci obchodnej reorganizácie či reštrukturalizácie (vrátane zániku alebo likvidácie); 

ch.    Ak k tomu iným spôsobom poskytnete súhlas alebo nás požiadate, aby sme zdieľali informácie o vás s tretími stranami;

i.    So subjektmi, ktoré Vám dodávajú tovar.

Môžeme zdieľať súhrnné a/alebo anonymné informácie, ktoré vás neidentifikujú a to pre naše vlastné komerčné účely alebo na účely našich partnerov, čo zahŕňa predovšetkým počet návštevníkov našej internetovej stránky a počet kliknutí na našu reklamu a/alebo emaily. 
 

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Informácie o vás, ktoré zhromažďujeme, môžu byť na vyššie uvedené účely odovzdané, uchovávané a spracovávané v krajine alebo na území, kde sa nachádza jedna alebo viac dcérskych spoločností našej skupiny alebo tretia strana poskytujúca služby, zástupca alebo obchodný partner, vrátane ďalších krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), Švajčiarska a Spojených štátov. Spracovanie môže byť vykonávané tiež zamestnancami mimo EHS a mimo váš štát.
Keď odovzdáme vaše údaje do krajiny, ktorá neponúka uspokojivú úroveň ochrany, prijímame nasledujúce opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov: 
-    Na výmenu osobných údajov so Spojenými štátmi je ochrana vašich osobných údajov zaistená pomocou autocertifikačného mechanizmu zvaného EÚ-US Privacy Shield; 
-    Na výmenu osobných údajov s Pakistanom, Indiou, Ruskom, Austráliou a Áziou používame štandardné zmluvné klauzuly vyhotovené Európskou komisiou.
Viac informácií o týchto zárukách získate, ak nás kontaktujete emailom alebo poštou na adresách uvedených v časti \"Kontaktujte nás\". 
 

INFORMÁCIE O DOBE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Ak nie je uvedené inak, budeme uchovávať vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na realizáciu v súlade s nariadením alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch si musíme údaje ponechať, aby sme splnili naše zákonné a administratívne povinnosti. Ak už údaje nebudeme potrebovať, budú z našich systémov zmazané alebo anonymizované.
 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Zaväzujeme sa zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred náhodným alebo nedobrovoľným zničením, náhodnou stratou, zmenou alebo neoprávneným oznámením, prístupom či použitím. 
 

SOCIÁLNE SIETE A OBSAH VYGENEROVANÝ POUŽÍVATEĽMI  

 
Niektoré z našich stránok a aplikácií umožňujú používateľom zverejňovať ich vlastný obsah. Upozorňujeme, že obsah zverejnený na našich sociálnych platformách môže byť prezeraný verejnosťou. Mali by ste byť preto opatrní, čo sa týka zverejňovania určitých osobných údajov na týchto platformách, napr. finančných údajov, vašej adresy alebo zdravotných problémov. Nemôžeme byť zodpovední za opatrenia prijaté inými osobami, ak zverejníte svoje osobné údaje na jednej z našich platforiem sociálnych sietí. 
 

VAŠE PRÁVA

Máte právo a možnosť kedykoľvek opraviť, aktualizovať a zmazať údaje vo vašom online účte, rovnako ako vaše preferencie a to prihlásením sa k účtu v sekcii \"Môj účet\" alebo ak nás kontaktujete podľa informácií uvedených v časti \"Kontaktujte nás\".
Môžete nás tiež požiadať o zmazanie vašich údajov z našich distribučných zoznamov a uplatniť vaše právo byť zabudnutý, aby ste od nás už nedostávali priame marketingová oznámenia, ako je uvedené v časti \"Kontaktujte nás\" týchto zásad alebo pomocou odkazu \"Odhlásenie\" alebo na základe pokynu pre výmaz uvedenom v našom oznámení.
Spracovanie vašej žiadosti o výmaz môže zabrať niekoľko dní a je možné, že budete počas tejto doby naďalej dostávať propagačné alebo marketingové emaily alebo poštové listy. Váš nesúhlas so zasielaním priamych marketingových správ nám nebráni poskytovať vám iné typy nepropagačných správ, ako sú napr. emailové potvrdenia transakcií.
Ak chcete zabrániť zberu údajov o vašej polohe a/alebo geolokačných údajov, môžete tak urobiť zmenou parametrov na vašom zariadení a/alebo nasledujúcim postupom:
a.     deaktivujte lokalizačné služby špecifických aplikácií, pri ktorých ste potvrdili zhromažďovanie údajov o polohe alebo geolokačných údajov na účely cieleného priameho marketingu;
b.     deaktivujte lokalizačné služby pri všetkých aplikáciách;
c.     vypnite Bluetooth;
d.     Android: https://support.google.com/googleplay/answer/3405269?hl=sk; alebo
e.     iOS: https://support.apple.com/sk-sk/HT202074
V rámci obmedzení všeobecne záväzných právnych predpisov môžete:
-    Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme a získať ich kópiu,
-    Požiadať o opravu, aktualizáciu, obmedzenie alebo blokáciu údajov,
-    Požiadať nás o poskytnutie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte tým, že nás kontaktujete emailom alebo poštovým listom na adrese uvedenej v časti \"Kontaktujte nás\".
Ak tak umožňuje zákon, môžete odvolať svoj súhlas, ktorý ste predtým poskytli alebo kedykoľvek z oprávnených dôvodov namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. V takom prípade sa budeme riadiť vašimi preferenciami.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý plní úlohu dozorného úradu vo veciach ochrany osobných údajov. 
 

Odkazy na stránky a služby tretích strán

 
Naše internetové stránky a aplikácie môžu obsahovať odkazy na iné stránky, aplikácie a služby, ktoré sa líšia od tých poskytovaných spoločnosťou HYLA - SLOVAKIA a ktoré môžu byť prevádzkované treťou stranou. Upozorňujeme, že neschvaľujeme a nie sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami, hoci uvádzame odkazy na tieto stránky. Tieto spoločnosti môžu mať svoje vlastné vyhlásenia a svoje zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si ich prečítali a skontrolovali. Naše výrobky a služby vám môžu byť ponúkané aj prostredníctvom platforiem alebo kanálov tretích strán. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov stránok, aplikácií a služieb, ktoré nie sú poskytované spoločnosťou HYLA - SLOVAKIA.  

 

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne aktualizované s cieľom zohľadniť zmeny našich postupov týkajúcich sa spracovania osobných údajov. O týchto zmenách a ich dátume účinnosti vás budeme informovať. Ak budete naďalej používať našu internetovú stánku, hneď ako nadobudnú zmeny účinnosti, znamená vaše trvajúce používanie našej internetovej stránky, že ste tieto zmeny akceptovali.

 

Kontaktujte nás

 

Ak by ste chceli aktualizovať informácie, ktoré máme o vás alebo o vašich preferenciách, predovšetkým ak chcete byť odstránení z našich distribučných zoznamov, odvolať svoj súhlas, namietať proti spracovaniu vašich údajov, alebo ak máte otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím emailom, telefonicky alebo poštou.

Telefónny kontakt: 0905 320 797

Naša adresa :

HYLA-SLOVAKIA s.r.o.                   M.R. Štefánika 4724, 96001 Zvolen                       

Koceľova 942/12, 821 08 Bratislava